จดทะเบียนบริษัทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นสถานที่ที่รวมหน่วยงานราชการต่างๆไว้ในที่เดียวกัน รวมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น โดยมีแนวคิดในการบริหารพื้นที่ราชพัสดุ และทรัพยากรของราชการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์ราชการ ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 จดทะเบียนบริษัทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,รับจดทะเบียนบริษัทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,ทะเบียนบริษัทย่านศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,ทะเบียนธุรกิจศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ,รับตรวจบัญชีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ […]