จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี เทศบาลตำบลบางกะดี ได้จัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะดี เป็นเทศบาลตำบลบางกะดี จดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี,รับจดทะเบียนบริษัทตำบลบางกะดี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางกะดี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดตำบลบางกะดี,ทะเบียนบริษัทย่านตำบลบางกะดี,ทะเบียนธุรกิจตำบลบางกะดี,รับตรวจบัญชีตำบลบางกะดีจดทะเบียนบริษัทบางกะดี,รับจดทะเบียนบริษัทบางกะดี,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกะดี,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดบางกะดี,ทะเบียนบริษัทย่านบางกะดี,ทะเบียนธุรกิจบางกะดี,รับตรวจบัญชีบางกะดี ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 120 ตอน 108 ก วันที่ 31 ตุลาคม  2546  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 ตำบลบางกะดี ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลบางกะดีทั้งตำบลจำนวน 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.3 ตารางกิโลเมตร หรือ […]