จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสองห้องมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติตต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) มีคลองตาอูฐ (ไผ่เขียว) เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงดอนเมือง (เขตดอนเมือง) และแขวงตลาดบางเขน (เขตหลักสี่) มีคลองเปรมประชากรเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับแขวงลาดยาว (เขตจตุจักร) มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางเขน ตำบลท่าทราย (อำเภอเมืองนนทบุรี) ตำบลบางตลาด ตำบลคลองเกลือ และตำบลบ้านใหม่ (อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต จดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัทแขวงทุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านแขวงทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจแขวงทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีแขวงทุ่งสองห้อง,จดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,รับจดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งสองห้อง,ทะเบียนบริษัทย่านทุ่งสองห้อง,ทะเบียนธุรกิจทุ่งสองห้อง,รับตรวจบัญชีทุ่งสองห้อง,วางระบบบัญชีทุ่งสองห้อง, บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro Accounting รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัทจำกัด,จดทะเบียนบริษัทจำกัด(มหาชน) รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน รับจดทะเบียนสมาคม รับจดทะเบียนมูลนิธิ […]

จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่

Posted on Posted in Uncategorized

Accounting and tax for your business in Thailand. Line@ : @ipacc LineID : ipacc Call : ‭061-916-3555‬ จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่ เขตหลักสี่ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จดทะเบียนบริษัทเขตหลักสี่,รับจดทะเบียนบริษัทหลักสี่,จดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสี่,รับจดห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักสี่,ทะเบียนบริษัทย่านหลักสี่,ทะเบียนธุรกิจหลักสี่,รับตรวจบัญชีหลักสี่, จดทะเบียนบริษัททุ่งสองห้อง,จดทะเบียนบริษัทตลาดบางเขน อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดอนเมือง มีคลองตาอูฐ คลองเปรมประชากร และคลองวัดหลักสี่เป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองถนนเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองบางเขนเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด (จังหวัดนนทบุรี) มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต บริการจดทะเบียนธุรกิจ Inter Pro […]