ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแหล่งระดมทุน
ระยะยาวสำหรับบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่
และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นแหล่งระดมทุน
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพการ
เติบโตสูง เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงาน
อย่างโปร่งใส มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่ม
ความพร้อมและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

” รับวางระบบสำหรับการนำธุุรกิจขเข้าสู่ IPO ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทีมงานคุณภาพ และมีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน “

ประโยชน์ในการเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์

OWNER’S BENEFITS
สะท้อนมูลค่าธุรกิจตามราคาตลาด จัดสรรผลประโยชน์ ภายในครอบครัว ปรับโครงสร้างธุรกิจ ให้มีระบบระเบียบอย่างมืออาชีพ
EFFICIENCY
<p>เพิ่มประสิทธิภาพและ ความโปร่งใสให้บริษัทระบบบัญชี/ควบคุม ภายในที่มีมาตรฐานเป็นองค์กรสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ</p>
GROWTH
<p>เพิ่มช่องทางในการ ระดมทุนระยะยาวเสริมสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัทเพิ่มโอกาสในการหา พันธมิตรทางธุรกิจ</p>

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี เป็นธุรกิจสำนักงานบัญชีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ และมีลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการงานด้านบัญชีมากที่สุด

Tel:084-667-2455 , Tel:083-130-6935