ทีมงานของเรา

ทีมงาน Inter Pro Accounting

ทีมงานหลักของเรา มาจากการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของแต่ละแขนง มารวมตัวกัน โดยแบ่งป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ อาทิเช่น

ด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชี
ด้านที่ปรึกษาทางภาษีอากร
ด้านการวางระบบบัญชี
ด้านที่ปรึกษาทางบัญชี

กรรมการผู้จัดการ
น.ส.อรวัลย์ นามปัน Tel./Line ID :  0864868688 e-mail : interpro.acc@gmail.com
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ที่ปรึกษาด้านภาษี

น.ส.อัญชลี ภูเพชร
Tel./Line ID :  0831306935
e-mail : interpro.acc@gmail.com

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต่างประเทศ

นายซัน วงศ์สุวรรณพร
Tel. :  0896763567, 0817106535
Line ID : swacc
e-mail : interpro.acc@gmail.com

บริการของเรา

เราให้การบริการที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักกฏหมายของงานด้านบัญชีและภาษี

บริการทางด้านการจัดทำบัญชี เพื่อนำงบการเงินไปใช้ในหน่วยงานยังต่างประเทศ

ทีมงาน Inter Pro Accounting ของเรามีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ ทางด้านปิดงบการเงิน ของบริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (มีประสบการณ์เป็นผู้ควบคุมงาน บริษัทที่มีชื่อเสียงในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เกินกว่า 5 ปี ) ดังนั้น กิจการ หรือ สาขา ยังต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และมีความประสงค์ที่จะนำงบการเงินไปใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (IFRS)  เพื่อให้งบการเงินที่นำไปใช้นั้นมีมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัทแม่ในยังต่างประเทศ รวมทั้งต้องการข้อมูลประกอบรายงานทางการเงินต่างๆ ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ต้องการ (Audit instructions)  ทางบริษัทเรามีความยินดีที่จะการให้บริการในส่วนงานนี้

การให้บริการทางด้านที่ปรึกษาในการนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

กิจการที่มีเป้าหมาย ที่จะบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อมั่นคงในระยาว อีกทั้งมีเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรไปสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับว่าองค์กรมีมาตรฐานสากล และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ มีความยั่งยืน  ดังนั้นการเลือกใช้บริการจากที่ปรึกษาทางด้านบัญชีจะมีผลโดยตรงต่อการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย  เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่ใช้สำหรับกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียเสียสาธารณะ(บริษัท มหาชน) นั้นจะมีความซับซ้อน มากกว่ามาตรฐานการชุดเล็กหรือ NPAE เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ปรึกษาทางบัญชีนอกจากจะต้องมีความรู้ ความสามารถ แล้ว ที่ปรึกษาบัญชียังต้องผ่านประสบการณ์การควบคุมจัดทำบัญชีบริษัทในมหาชนมาก่อน จึงจะสามารถให้คำแนะนำต่อองค์กรได้  เพื่อปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีจากมาตรฐานชุดเล็กเปลี่ยนเป็นใช้มาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ (PAE)  โดยการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีนั้นต้องเริ่มจากวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร รวมทั้งกำหนดแบบฟอร์มต่างๆเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำบัญชี  สามารถสอบทานความถูกต้องหรือสอบทานคุณภาพของงบการเงินที่ผู้ใต้บังคับบัญชานำเสนอ  รวมทั้งสามารถสรุปประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหารือกับผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไขจากการปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหญ่

ด้านการตรวจสอบบัญชี และจัดทำบัญชี

เรามีทีมงานตรวจสอบบัญชีที่มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งทางเรามีทีมงาน ที่มีประสบการณ์ผ่านงานระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง

ที่ปรึกษาทางภาษีอากร

ทีมงานของเรามีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนภาษี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการวางแผนภาษีให้กับบุคคลมีเสียงในประเทศไทย

ด้านการวางระบบบัญชี

บริษัทเรามีบริษัทพันธมิตรและร่วมงานกับ บริษัทตรวจสอบภายในที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งเคยวางระบบการควบคุมภายในจนสามารถทำให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การที่กิจการสามารถเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมากมาย

ด้านที่ปรึกษาทางบัญชี

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาทางบัญชีให้กับ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง โดยมีประสบการณ์ในด้านที่ปรึกษาในตลาดหลักทรัพย์นั้นเกินกว่า 5 ปี

หุ้นส่วน Inter Pro Accounting

บริษัทเราเกิดมาจากการร่วมทุนกับผู้บริหารสูงสุดของ บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป จำกัด (นาย ยุทธนา รักชลธี) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการให้บริการทางด้านบัญชีในย่านมีนบุรี เป็นธุรกิจสำนักงานบัญชีที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ และมีลูกค้ารายใหม่มาใช้บริการงานด้านบัญชีมากที่สุด

Tel:084-667-2455 , Tel:083-130-6935